Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa w aspekcie wykorzystania nowych technologii na przykładzie przedsiębiorstwa DHL

Wstęp

Rozdział I.
Nowe paradygmaty strategii konkurencyjności przedsiębiorstw
1. Pozycjonowanie a podejście zasobowe a strategia
2. Integracja pionowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej
3. Tradycyjny łańcuch wartości i jego dekonstrukcja
4. Nowoczesne strategie konkurencyjności
5. Wpływ jakości oferty sprzedażowej na konkurencyjność przedsiębiorstwa

Rozdział II.
Problematyka badania konkurencyjności przedsiębiorstw
1. Zmiany zewnętrzne i wewnętrzne warunków działania
2. Konkurencyjność i jej mierniki
3. Sposoby pomiaru konkurencji
3.1. Przedsiębiorczość
3.2. Środowisko lokalne i polityka makroekonomiczna
3.3. Polityka konkurencji
4. Źródła przewagi konkurencyjnej

Rozdział III.
Prezentacja przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich – DHL Polska
1. Historia powstania
2. Oferta usług
3. Innowacyjność oferty usługowej
4. Pozycja rynkowa

Rozdział IV.
Analiza sił konkurencyjnych DHL Polska w aspekcie wykorzystania nowych technologii
1. Ocena siły konkurencyjnej przedsiębiorstwa
2. Charakterystyka nowoczesnych rozwiązań technologicznych
3. Ocena wpływu nowoczesnych technologii na jakość oferty przedsiębiorstwa
4. Ocena wpływu nowoczesnych technologii na konkurencyjność przedsiębiorstwa

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Bibliografię do tej pracy znajdziesz na stronie bibliografie prac

Analiza funduszy inwestycyjnych jako forma lokowania oszczędności gospodarstw domowych

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ
TEMAT
ANALIZA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH JAKO FORMA LOKOWANIA OSZCZĘDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wstęp
Rozdział I. Istota lokowania oszczędności przez gospodarstwa domowe
1.1. Pojęcie i istota gospodarstw domowych
1.2. Potrzeby gospodarstw domowych i środki ich zaspokajania
1.3. Inwestycje jako sposób lokowania oszczędności
1.4. Podział inwestycji

Rozdział II. Fundusze inwestycyjnych na polskim rynku finansowym
2.1. Istota rynku finansowego
2.2. Pojęcie funduszu inwestycyjnego
2.3. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce
2.4. Rozwój i struktura podmiotowa rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce

Rozdział III. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych
3.1. Podmioty zaangażowane w funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego
3.2. Uczestnicy i tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
3.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych
3.4. Wady i zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne

Rozdział IV. Analiza funduszy inwestycyjnych Amplico TFI w latach 2018-2019
4.1. Ogólna charakterystyka Amplico TFI
4.2. Analiza FIO Pieniężnego
4.3. Analiza FIO Obligacji
4.4. Analiza FIO Aktywnej Alokacji
4.5. Analiza FIO Stabilnego Wzrostu
4.6. Analiza FIO Zrównoważonego Nowa Europa
4.7. Analiza FIO Akcji
4.8. Analiza FIO Małych i Średnich Spółek

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym na przykładzie Urzędu Miasta

Wstęp

Rozdział I
Sektor finansów publicznych
1.1. Pojęcie sektora finansów publicznych
1.2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania sektora publicznego
1.3. Jednostki sektora publicznego
1.4. Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych

Rozdział II
Zasady audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
2.1. Istota i rodzaje audytu wewnętrznego
2.2. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego
2.3. Zadanie audytowe i jego realizacja
2.4. Obszary audytu wewnętrznego

Rozdział III
Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Miasta
3.1. Organizacja działu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta
3.1.1. Organizacja pracy w komórce audytu wewnętrznego
3.1.2. Obowiązki i uprawnienia audytora wewnętrznego
3.2. Plan kontroli w Urzędzie Miasta
3.1.1. Kontrola organizacyjno – prawna
3. 1. 2. Kontrola finansowa
3. 1 .3. Plan inwentaryzacji
3. 3. Wewnętrzna kontrola w Urzędzie Miasta
3.2.1. Kontrola funkcjonalna
3.2.2. Kontrola instytucjonalna
3.4. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tablic

Przykładową bibliografię do tej pracy znajdziesz na stronie – bibliografie prac

Analiza i ocena procesu przepływu materiałów w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym

plan pracy magisterskiej

Wstęp
Rozdział I Analiza i charakterystyka programu transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Charakterystyka systemu transportu wewnętrznego
2. Analiza procesu przepływu towarów w przedsiębiorstwie
3. Program transportu wew.
Rozdział II Charakterystyka parametrów techniczno-użytkowych środków transportu wewnętrznego użytkowanych w wybranym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Klasyfikacja i charakterystyka środków transportu wewnętrznego
2.Wymagania techniczno-prawne dotyczące środków transportu wewnętrznego
4. Zasady doboru transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie dystrybucyjnych
5. Charakterystyka parametrów techniczno- użytkowych środków transportu wew. W wybranym przedsiębiorstwie.
Rozdział III Analiza cykli transportowych występujących w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Karty procesu przepływu materiałów w wybranych przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
2. Analiza cyklu transportowego występującego w przykładowym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
Rozdział IV Obliczenia pracochłonności przepływu materiałów w wybranym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Analiza pracochłonności przepływu materiałów w wybranym przedsiębiorstwie
Rozdział V Ocena procesu przepływu materiałów w wybranym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Ocena ryzyka przepływu materiałów
2. Ocena możliwości wskazania obliczania wskaźników przepływów materiałów przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
Zakończenie i podsumowanie
Bibliografia

Porównanie kredytu studenckiego na podstawie Banku PKO BP oraz Banku PEKAO SA

Plan lic.

Wstęp
Rozdział I. Kredyty bankowe
1.1. Istota kredytu
1.2. Rodzaje kredytów bankowych
1.3. Ocena zdolności kredytowej osób indywidualnych
1.4. Umowa kredytowa
Rozdział II. Istota kredytu studenckiego
2.1. Pojęcie kredytu studenckiego
2.2. Przeznaczenie kredytu studenckiego
2.3. Spłata kredytu studenckiego
2.4. Umorzenie kredytu studenckiego
Rozdział III. Oferta kredytów studenckich – Banku PKO BP oraz Banku PEKAO SA
3.1. Preferencyjny kredyt studencki Banku PKO BP
3.2. Kredyt studencki Banku Pekao S.A.
3.3. Porównanie ofert kredytów
3.4. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Problem etyki zawodowej

Plan pracy mgr

Wstęp
Rozdział I. Człowiek w procesie zarządzania
1.1. Zarządzanie – istota i zakres znaczeniowy pojęcia
1.2. Istota natury ludzkiej w organizacji
1.2.1. Członek organizacji w ujęciu psychodynamicznym
1.2.2. Idealizacja człowieka w psychologii humanistycznej
1.2.3. Charakter – jego pojęcie, struktura oraz wartość w ocenie członków organizacji
Rozdział II. Autorytet w procesie zarządzania
2.1. Psychologiczne znaczenie autorytetu kierownika
2.2. Wzorce zachowań wybitnych menedżerów
2.2.1. Wzorce zachowań wybitnych menedżerów w świetle badań
2.2.2. Profil menedżera doskonałego
2.2.3. Błąd menedżera przykład zachowania
Rozdział III. Autorytet a etyka w procesie zarządzania
3.1. Negatywne i pozytywne właściwości zarządzania
3.1.1. Chciwość
3.1.2. Zawiść
3.1.3. Sprawiedliwa cena
3.2. Etyka biznesu
Rozdział IV. Etyka w polskich organizacjach
4.1. Etyczne przywództwo
4.2. Zagadnienie niezamierzonych postaw nieetycznych w dziedzinie zarządzania personelem
4.3. Etyczne problemy związane z systemem okresowych ocen pracowników w firmie
4.4. Wewnętrzny kodeks przedsiębiorstw jako rozwiązanie problemów firmy
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Motywacje do leczenia osób uzależnionych

plan pracy magisterskiej

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. EWOLUCJA W LECZENIU OSÓB UZALEŻNIONYCH
1.1. Pojęcie uzależnienia
1.2. Tradycje i kierunki w leczeniu osób uzależnionych
1.3. Medyczne i psychologiczne kryteria diagnozy
1.4. Formy leczenia uzależnienia
1.5. Szkolenie personelu i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

ROZDZIAŁ II. MOTYWACJA W PRACY Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ
2.1 Mechanizmy leżące u podstaw motywacji
2.2. Typy motywacji
2.3. Ludzkie mechanizmy motywacyjne
2.4. Interpersonalne czynniki motywacyjne
2.5. Motywacja do leczenia

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody i techniki badań
3.4. Organizacja badań
3.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ IV. CZYNNIKI MOTYWUJĄCE DO LECZENIA WŚRÓD OSÓB UZALEŻNIONYCH
4.1. Analiza wyników badań własnych
4.2. Wnioski i weryfikacja hipotez

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS

Organizacja systemu logistycznego w Polsce

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp
Rozdział I. System logistyczny przedsiębiorstwa
1.1. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych przedsiębiorstwa
1.2. Otoczenie systemu logistycznego przedsiębiorstwa
1.3. Ewolucja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie
1.4. Podsystemy logistyki

Rozdział II. Organizacja i zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
2.1. Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie
2.2. Czynniki wpływające na organizacje logistyki w przedsiębiorstwie
2.3. Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie

Rozdział III. Organizacja systemu produkcyjnego w Polsce
3.1. Rynek usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej
3.2. Organizacja służby logistycznej w Polsce
3.3. Logistyka procesów produkcji w Polsce
3.3.1. Planowanie procesów produkcyjnych
3.3.2. Sterowanie przepływami produkcji w różnych typach produkcji

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Uwagi do planu pracy licencjackiej

Temat i plan pracy licencjackiej z logistyki wybrany z następującej tematyki:

SYSTEMY LOGISTYCZNE:
1. Organizacja systemu logistycznego w wybranym przedsiębiorstwie – analiza.
2. Projekt systemu logistycznego wybranego przedsiębiorstwa.
3. Projekt podsystemu zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie.
4. Organizacja służby logistycznej wybranego przedsiębiorstwa.
ORGANIZACJA PRODUKCJI:
1. Analiza systemu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa.
2. Organizacja planowania i sterowania produkcji w wybranym przedsiębiorstwie.

Ilość stron – ok. 60.