Archiwum autora: planyprac

Reklama jako instrument kształtowania zachowań konsumenckich

Wstęp

I Reklama jako instrument marketingu
1.1. Istota reklamy
1.2. Reklama a promocja
1.3. Tworzenie reklamy
1.4. Formy i rodzaje reklamy

II Zachowania konsumenta
2.1. Istota zachowania konsumenta
2.2. Modele zachowania konsumentów
2.2.1. Pojęcie i klasyfikacja modelów zachowań konsument
2.2.2. Model zachowania konsumenta Nicosii
2.2.3. Model zachowania konsumenta Howarda-Shetha
2.2.4. Decyzyjny model zachowania konsumenta Rosaniego
2.2.5. Model zachowania konsumenta EBK
2.3. Uwarunkowania zachowań konsumentów
2.3.1. Uwarunkowania wewnętrzne zachowań konsumentów
2.3.2. Psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich
2.4. Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumentów
2.5. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów

III Wpływ reklamy na postępowanie konsumentów
3.1. Hierarchia efektów
3.2. Proces oddziaływania reklamy i uwarunkowania
3.3. Psychologia reklamy
3.4. Współczesne reklamy

Podsumowanie
Bibliografia 

Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego

Typ: Praca licencjacka
Kierunek: Analiza Finansowa
Specjalność: Administracja i zarządzanie

Niniejsza praca ma na celu prezentację wybranych metod oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa dla potrzeb jego zarządzania oraz bankowej analizy zdolności kredytowej. Dla potrzeb niniejszej prezentacji autor omówił poszczególne etapy analizy wskaźnikowej sprawozdań  finansowych przedsiębiorstwa przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

Wstęp

Rozdział I.
Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa

 1. Pojęcie zdolności płatniczej

1.1. Istota i rodzaje zdolności płatniczej

1.2. Metodyka badania zdolności płatniczej w przedsiębiorstwie

1.3. Bankowe metody oceny zdolności płatniczej

1.4. Zdolność płatnicza a zarządzanie przedsiębiorstwem

 1. Pojęcie „środki płynne” oraz sposób ich ujęcia w rocznym sprawozdaniu finansowym
 2. Utrata zdolności płatniczej – pojęcie i znaczenie

Rozdział II.
Analiza zdolności płatniczej przedsiębiorstwa

 1. Metodyka oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstw

1.1. Identyfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki analizy bilansu i rachunku zysków i strat

1.2. Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych

 1. Podsumowanie oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, ze wskazaniem obszarów ryzyka kredytowego
 2. Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, ze wskazaniem obszarów ryzyka kredytowego

Rozdział III.
Implementacja analizy zdolności płatniczej przedsiębiorstwa „X” w arkuszu kalkulacyjnym Excel

 1. Prezentacja sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa
 2. Oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa

1.1. Analizy bilansu i rachunku zysków i strat

1.2. Analiza rachunku przepływów pieniężnych

 1. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa „X” w latach 2018-2020

Dzisiaj dwie wersje planu na ten sam temat. Plan pracy można ułożyć na wiele sposobów. Nie jest tak, że tylko jeden wariant planu pracy będzie dobry, mogą być dobre dwa, trzy warianty.

Wariant pierwszy

Wstęp

Rozdział I. Problematyka zarządzania finansami w przedsiębiorstwie międzynarodowym
1.1. Specyfika działalności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
1.2. Gospodarka finansowa a cele przedsiębiorstwa transnarodowego
1.3. Kryteria oceny działalności przedsiębiorstwa transnarodowego
1.3.1. Przychody
1.3.2. Koszty
1.3.3. Zyski i straty
1.4. Ryzyko i niepewność w działalność przedsiębiorstwa transnarodowego

Rozdział II. Istota analiz w przedsiębiorstwie
2.1. Istota analizy finansowej
2.2. Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji o przedsiębiorstwie
2.3. Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa
2.3.1. Przyczynowa ocena wyniku finansowego
2.3.2. Model Du’Ponta jako odzwierciedlenie rentowności kapitału własnego
2.3.3. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa
2.4. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rozdział II. Metody analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej
2.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej
2.3. Narzędzia analizy wskaźnikowej
2.3.1. Analiza płynności finansowej
2.3.2. Analiza zadłużenia
2.3.3. Analiza rentowności
2.3.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
2.4. Prezentacja wyników analizy finansowej

Rozdział IV. Analiza Finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa „X” w latach 2018-2020
3.1. Charakterystyka firmy „X”
3.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej
3.3. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa
3.3.1. Analiza płynności finansowej
3.3.2. Analiza zadłużenia
3.3.3. Analiza rentowności
3.3.4. Analiza sprawności działania
3.4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wariant drugi

Wstęp

Rozdział I.
Pojęcie i struktura sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
1.1. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej
1.3. Podstawowe składniki sprawozdań finansowych
1.3.1. Bilans jednostki gospodarczej
1.3.2. Rachunek zysków i strat
1.3.3. Informacja dodatkowa
1.4. Pozostałe składniki sprawozdań finansowych

Rozdział II.
Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej
2.2. Narzędzia analizy wskaźnikowej
2.2.1. Analiza płynności finansowej
2.2.2. Analiza zadłużenia
2.2.3. Analiza rentowności
2.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
2.3. Prezentacja wyników analizy finansowej
2.4. Wykorzystanie informacji płynącej z analizy do zarządzania przedsiębiorstwem

Rozdział III.
Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa „X” w latach 2018-2020
3.1. Charakterystyka firmy „X”
3.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej
3.3. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa
3.3.1. Analiza płynności finansowej
3.3.2. Analiza zadłużenia
3.3.3. Analiza rentowności
3.3.4. Analiza sprawności działania
3.4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako jedno ze źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ISTOTA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

1.1. Pojęcie i klasyfikacja przedsiębiorstw

1.2. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw

1.3. Bariery funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

1.4. Sektor MSP w świetle danych statystycznych

ROZDZIAŁ II. FINANSOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA MSP

2.1. Istota i rodzaje finansowania działalności przedsiębiorstw

2.2. Kapitały własne w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw

2.3. Finansowanie działalności gospodarczej długoterminowym kapitałem obcym

2.4. Finansowanie działalności gospodarczej krótkoterminowym kapitałem obcym

ROZDZIAŁ III. POLITYKA WSPARCIA SEKTORA MSP Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

3.1. Fundusze europejskie jako wsparcie dla przedsiębiorstw w Polsce

3.2. Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

3.3. Charakterystyka osi priorytetowych w ramach PO KL

3.4. Podział środków w ramach PO KL i realizacja Programu

ROZDZIAŁ IV. WSPARCIE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2007-2013

4.1. Działania na rzecz szkolenia i doradztwa z PO KL

4.2. Działania na rzecz zatrudnienia z PO KL

4.3. Zasady przygotowania wniosku aplikacyjnego i załączników do PO KL

4.4. Kwestie problematyczne związane z przygotowywaniem i składaniem dokumentów aplikacyjnych

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Dochody własne gmin a problem ich samodzielności finansowej

Wstęp

 Rozdział I. Ewolucja i zakres finansów lokalnych w Polsce

1.1. Miejsce finansów lokalnych w strukturze finansów publicznych

1.2. Rozwój dziedziny finansów samorządowych w Polsce

1.2.1. Finanse samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej

1.2.2. Finanse samorządu terytorialnego w latach 1944 – 1950

1.2.3. Finanse samorządu terytorialnego po 1990 roku

1.3. Zakres podmiotowy finansów lokalnych

1.4. Zakres przedmiotowy finansów lokalnych

Rozdział II. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 1. Charakterystyka gospodarki finansowej

1.1. Funkcje samorządu terytorialnego

1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 1. Budżet i zasady budżetowe

2.1. Części składowe planu finansowego

2.2. Dochody budżetowe

2.3. Wydatki budżetowe

 1. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki samorządowe
 2. Wewnętrzne źródła finansowania

Rozdział III. Prezentacja gospodarki finansowej gminy XYZ w latach 2018 – 2020

 1. Położenie i historia gminy
 2. Konstrukcja budżetu gminy
 3. Prezentacja sprawozdawczości finansowej gminy

Rozdział IV. Analiza samodzielności finansowej gminy XYZ w latach 2018 – 2020

 1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdawczości finansowej
 2. Wstępna analiza wykonania budżetu

2.1. Badanie dochodów

2.2. Badanie wydatków

 1. Wskaźnikowa analiza dochodów
 2. Badanie wyniku finansowego i równowagi finansowej

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Narzędzia informatyczne w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

Wstęp

 Rozdział I.
Zarządzanie zasobami ludzkimi

 1. Rys historyczny zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Funkcje, cechy i cele zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Elementy zarządzania zasobami ludzkimi

3.1. Planowanie potrzeb kadrowych

3.2. Rekrutacja

3.3. Selekcja

3.4. System wynagrodzeń

3.5. Rozwój pracowników

 1. Systemy zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział II.
Podsystem zarządzania zasobami ludzkimi jako element zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem

 1. Struktura podsystemu
 2. Opis funkcji

2.1. Funkcje podstawowe

2.2. Funkcje dodatkowe

 1. Kierunki rozwoju
 2. Powiązania i współpraca z innymi podsystemami

 Rozdział III.
Podsystem CRM jako element zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem

 1. Struktura podsystemu
 2. Opis funkcji

2.1. Funkcje podstawowe

2.2. Funkcje dodatkowe

 1. Kierunki rozwoju
 2. Powiązania i współpraca z innymi podsystemami

 Rozdział IV.
Podsystem DMS jako element zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem

 1. Struktura podsystemu
 2. Opis funkcji

2.1. Funkcje podstawowe

2.2. Funkcje dodatkowe

 1. Kierunki rozwoju
 2. Powiązania i współpraca z innymi podsystemami

 Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Grupy podatkowe

PLAN PRACY PODYPLOMOWEJ
(ok. 30 – 40 stron)
Wstęp

Rozdział I. Grupa kapitałowa jako podmiot podatkowy
1.1. Podstawowe teorie opodatkowania grup kapitałowych
1.2. Istota teorii rozdziału i teorii jedności gospodarczej
1.3. Praktyczne zastosowanie teorii rozdziału i teorii jedności gospodarczej

Rozdział II. Podatkowa Grupa Kapitałowa w Polsce
2.1. Cel tworzenia PGK
2.2. Warunki tworzenia PGK
2.3. Tryb ustanowienia oraz utrata statusu PGK

Rozdział III. Podatek dochodowy w Podatkowej Grupie Kapitałowej
3.1. Ustalanie dochodu (straty) PGK
3.2. Opodatkowanie dywidend

Wnioski

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Malediwy. Rozwój turystyki, zmiany klimatyczne i ich wpływ na wyspy, wpływ turystyki na gospodarkę

Plan pracy licencjackiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. MIEJSCE TURYSTYKI W ROZWOJU REGIONU
1.1. Turystyka- zakres definicyjny
1.2. Turystyka jako determinanta rozwoju regionu
1.3. Elementy potencjału turystycznego
1.4. Konsekwencje rozwoju turystyki

ROZDZIAŁ II. MALEDIWY- CHARAKTERYSTYKA REGIONALNA
2.1. Walory Oceanu Indyjskiego
2.2. Czynniki warunkujące rozwój turystyki w rejonie Oceanu Indyjskiego
2.3. Geografia i klimat Malediwów
2.4. Kultura
2.5. Infrastruktura i gospodarka Malediwów
2.6. Turystyka masowa i jej wpływ na klimat Malediwów

ROZDZIAŁ III. MALEDIWY W OFERCIE TURYSTYCZNEJ BIUR PODRÓŻY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Podstawy metodologiczne badań własnych
3.2. Analiza i synteza badań
3.3. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS


Oto główne zagadnienia jakie powinny znaleźć się w pracy:

 • turystyka w rejonie Oceanu Indyjskiego, rozwój turystyki w tych rejonach, co sprawiło że w ciągu ostatnich np. 20 lat turystyka do dalekich destynacji się rozwinęła?
 • ogólny opis Malediwów, dość szczegółowy obraz gospodarki i znaczenie turystyki w PKB, alternatywne środki utrzymania w przypadku zatopienia wysp
 • oferta imprez turystycznych na Malediwy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, oferta z Polski
 • skutki turystyki masowej dla środowiska naturalnego, wpływ zmian klimatu na wyspy, protokół z Kioto.

W trzecim rozdziale można przygotować ankietę dla klientów biur podróży.

Fuzje i przejęcia w polskich przedsiębiorstwach

Plan pracy magisterskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUZJI I PRZEJĘĆ
1.1. Wzrost zewnętrzny przedsiębiorstwa
1.2. Pojęcie i istota i fuzji i przejęć (M&A)
1.3. Rodzaje fuzji i przejęć
1.4. Motywy i cele fuzji i przejęć
1.5. Formy nabycia przedsiębiorstw
1.5.1. Nabycia przyjazne i wrogie
1.5.2. Wykup lewarowany (LBO)

ROZDZIAŁ II. UCZESTNICY RYNKU PRZEJMOWANIA KONROLI
2.1. Przedsiębiorstwa
2.2. Holdingi
2.3. Grupy menedżerskie
2.4. Fundusze inwestycyjne
2.5. Venture capital/private equity
2.6. Business Angels
2.6. Sektor bankowy

ROZDZIAŁ III. STRATEGIE I ANALIZY W PROCESIE NABYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Analiza przedsiębiorstwa jako kandydata do nabycia
3.2. Analiza opłacalności nabycia przedsiębiorstwa
3.3. Metody opłaceni i finansowani nabycia przedsiębiorstwa
3.4. Fuzje i przejęcia jako metoda kreowania i rozwoju Nowej Gospodarki

ROZDZIAŁ IV. PROGRAM WZROSTU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PO NABYCIU
4.1. Istota i rodzaje restrukturyzacji
4.2. Restrukturyzacja czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa
4.3. Uwarunkowania i bariery restrukturyzacji przedsiębiorstwa
4.4. Etapy tworzenia programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa
4.5. Istota i znaczenie integracji w procesach fuzji i przejęć
4.6. Obecna sytuacja M&A na polskim rynku i prognozy dalszego rozwoju

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL